• header
DRIVEN
BY
RIDERS
SNK \ Ovládání draka \ Zobrazení

Princip a ovládání draka

Mnoho lidí vidí snowkitového draka jako malý padák, který je hnán větrem. Ačkoli to pro některé typy ježdění platí, tímto způsobem drak většinou nefunguje. Drak (kite)  pracuje spíše jako křídlo letadla nežli jako padák. Vztlak vytvářený drakem   je způsoben  prouděním vzduchu přes draka.

Vzduch proudící kolem draka  se rozděluje na přední hraně. Vzduch proudící nad drakem   je nucen proudit po delší dráze přes zahnutý horní povrch draka . Tím se zrychluje a ztrácí tlak. Snížený tlak vzduchu nad drakem vytváří podtlak. Vzduch pod drakem se pohybuje směrem k oblasti s podtlakem a snaží se tak o vyrovnání tlaků. Drak je nadnášen vertikálním pohybem vzduchu. Drak je tak vlastně "nasáván" směrem vzhůru. Tento efekt se také nazývá vztlak. Vztlak draka  je kolmý na proudění vzduchu jako u běžného draka,  a ne rovnoběžný, jako u padáku.

Výhodou draka  je, že je schopen letět kolmo na vítr a také mírně směrem proti větru. Při použití principu draka je možné jet kterýmkoli směrem, kromě přímo proti větru. Toto pásmo se nazývá "mrtvá zóna". Při pokusu jet v tomto směru se jezdec zastaví, nebo dokonce rozjede zpět. Při jízdě do místa, které je přímo proti větru, je třeba měnit směr jízdy ze strany na stranu. Tento způsob jízdy nazýváme křižování proti větru. 


Řízení:
Řídící hrazda se drží v horizontální poloze. Jezdec široce roztáhne ruce a uchopí hrazdu ve stejné vzdálenosti od středu. Řízení draka  se provádí nestejnoměrným napínáním tj. přitahováním řídících šňůr (hrazda se neovládá jako volant). Drak se řídí ohýbáním paže v lokti a ramena jsou při tom v pravém úhlu ke draku. Drak se řídí vlevo a vpravo potažením levé nebo pravé strany řídící hrazdy. Otáčením hrazdy se řízení draka  neovlivní. Jezdec by měl začít velmi pomalým řízením s pohyby řídící hrazdy v rozsahu pouze několika centimetrů. Musí draku poskytnout čas, aby mohlo zareagovat na řízení. Drak se řídí rozdílně při různých rychlostech větru a délky řídících šňůr. Ve slabém větru je řízení pomalé, v silnějším větru rychlejší. Větší drak se řídí pomaleji než menší. Rychlé řízení draka  zvyšuje výkon draka , protože se zvyšuje  rychlost letu a tím také vztlak. Pro získání jistoty v řízení je nutné u každého draka strávit nějaký čas nácvikem. Optimální je provádět nácvik ńěkde na poli a dostatečně daleko od stromů a elekrického napětí.   

Mechanismy pro řízení draka:
Mechanismus pro řízení umožňuje snowkiterovi jeho draka řídit.  Běžně snowkiteři používají dvoušňůrovou řídící hrazdu pro dvoušňůrového draka, čtyřšňůrovou řídící hrazdu pro čtyřšňůrového draka a pár rukojetí (ručky) do slabého větru pro rychlejší ovládání draka. Pomocí mechanismu pro řízení může snowkiter řídit drak tak, aby letěl kamkoliv uvnitř větrného okna. Délka řídící hrazdy se mění s velikostí draka. Větší drak potřebuje delší řídící hrazdu a menší drak potřebuje hrazdu kratší. Delší řídící hrazda je lepší při výuce, protože dává jezdci lepší pocit při řízení draka. Jak jezdec pokračuje ve výuce, řídící hrazda se zkracuje na optimální délku. Řídící hrazdy jsou téměř vždy označeny červenou barvou na levé straně hrazdy. Je třeba nastavit řídící hrazdu tak, aby červené označení bylo vlevo. Tímto způsobem je možné rychle určit, zda je hrazda správně natočena. Součástí mechanismů pro řízení čtyřšňůrových  draků  jsou systémy pro omezování okamžitého výkonu (de-power system).


Omezování výkonu u draka (de-power system):  
Výkon čtyřšňůrového draka  může být snížen zkrácením přední vodící šňůry (zmenšení úhlu náběhu) a zvýšen jejím prodloužením (zvětšení úhlu náběhu). Toto zkrácení nebo prodloužení přední vodící šňůry může být provedeno pomocí řídící hrazdy, nebo de-power systémem.

Obr. de-power - FLEXIFOIL
Obr. de-power - FLEXIFOIL

 

Komorový draci používají celou škálu systémů omezování výkonu:
-
 Omezení výkonu změnou AOA – angle of attack (úhlu náběhu).  Podobně jako u nafukovacích draků tento systém umožňuje snowkiterovi měnit úhel náběhu komorového draka. Tento systém je použit u draků  Ozone (Frenzy, Access) a Flexifoil (Sabre).
- Omezení výkonu změnou tvaru - tento systém umožňuje snowkiterovi měnit tvar draka z plochého na srpkovitý a naopak a tím měnit plošný průmět draka a tím jeho výkon.


Sheeting čtyřšňůrového draka:
Při jízdě na čtyřšňůrovém draku je možné měnit úhel náběhu a tím nastavit jeho výkon. Pokud je jezdec zaháknut pouze do power loopu (oka), může odtažením řídící hrazdy výkon draka  snížit a jejím přitažením výkon naopak zvýšit. Přitažení hrazdy k jezdci nazýváme zavírání (sheeting in) draka. Odtažení hrazdy od jezdce se nazývá vypouštění (sheeting out) draka. Stejnou terminologii používají námořníci pro změny úhlu plachty. Úvazek power loop umožňuje jezdci "vypustit" vítr z draka  v případě nárazů. Výkon může být zvýšen pokrčením paží a přitažením hrazdy směrem k tělu, nebo snížen natažením paží a odtažením hrazdy od těla. To je velmi výhodné při jízdě v nárazovém větru, protože při poryvu se paže automaticky napnou a výkon draka se sníží. Po krátkém nácviku se používání čtyřšňůrového draka stane přirozeným a snadným. Pro většinu jezdců je snadnější jet proti větru spíše se čtyřšňůrovým drakem  než s dvoušňůrovým, protože toto drak nemá při nárazech větru takový nadbytek výkonu a jezdec může draka vypustit nebo snížit jeho výkon, pokud se zvětší rychlost prkna.

Čtyři stupně čtyřšňůrového draka:
Při jízdě může jezdec zvolit několik způsobů, jak se prostřednictvím trapézu spojit s hrazdou. Každý z těchto způsobů je vhodný pro jinou situaci. Tyto způsoby se někdy označují jako stupně (gears) čtyřšňůrového draka. 

 - První stupeň: jezdec je zaháknut pouze do power loop úvazku. Používá se  pro podmínky s vysokým výkonem, kdy je nezbytné snižovat výkon, vypouštět.

 - Druhý stupeň: jezdec je zaháknut současně do power loop úvazku a pevného trapézového úvazku. Používá se, když chce jezdec odlehčit svým pažím, avšak potřebuje mírně  přitahovat hrazdu, zvyšovat výkon.

 - Třetí stupeň: jezdec je zaháknut pouze do pevného trapézového úvazku. Používá se, když jezdec potřebuje velký výkon, přenášený přes trapéz, především v podmínkách stabilního větru.
                                                        
 - Čtvrtý stupeň: jezdec je zcela odháknut. Používá se pro start ze sněhu  při lehkém větru vyžadující velké manévrovací možnosti, flexibilitu a dynamiku realizovaných pohybových činností.


Nácvik řízení draka:
Před tím, než jezdec přejde na snowkitového draka, provádí nácvik s dvoušňůrovým nebo čtyřšňůrovým   cvičným  drakem. U malého snowkitového draka  (asi 2-3 m2 nebo menší) je pro trénink nejlepší rychlost větru kolem 4-7 ms (4-7 ms je rychlost, při kterém  je drak schopen dobře letět a vytvářet tah, avšak ne příliš velký).  Při tréninku by se  měly používat kratší šňůry v délce asi  20 m. Jezdec by měl zvládnout níže uvedené kroky (před tréninkem s snowkitovým drakem si jezdec musí přečíst bezpečnostní pokynya plně jim porozumět):
1. Otočit drak doleva. 
2. Otočit drak doprava. 
3. Vést draka po trajektorii ve tvaru číslice 8 na levé straně větrného okna (číslice 8 je šikmo pod úhlem 45 stupňů, horní část je v kulminačním bodě a spodní část je na levém okraji). 
4. Vést draka po trajektorii ve tvaru číslice 8 na pravé straně větrného okna (číslice 8 je šikmo pod úhlem 45 stupňů, horní část je v kulminačním bodě a spodní část je na pravém okraji). 
5. Vést draka po trajektorii ve tvaru sinusoidy (nahoru, dolů, nahoru, dolů atd.) při současném běhu doleva.
6. Vést draka po trajektorii ve tvaru sinusoidy při současném běhu doprava. 
7. Ponechat draka, aby se vznášelo na levém okraji větrného okna pod úhlem 45 stupňů vertikálně při současném běhu doleva. 
8. Ponechat draka, aby se vznášelo na pravém okraji větrného okna pod úhlem 45 stupňů vertikálně při současném běhu doprava. 
9. Leh/sed na zemi s drakem vznášejícím se v kulminačním bodě. Navedení draka  do strmého sestupného letu směrem doleva a použití draka  k nadzvednutí těla do polohy vsedě. 
10. Leh/sed na zemi s drakem vznášejícím se v kulminačním bodě. Navedení draka  do strmého sestupného letu směrem doprava a použití draka k nadzvednutí těla do polohy vsedě. 
 
Nácvik použití draka  k nadzvednutí těla do polohy vsedě:
Tyto kroky musí jezdec opakovat tak dlouho, dokud  není schopen provádět je bez vizuální kontroly draka  
V této fázi je vhodná doba na to, aby jezdec začal trénovat se svým trapézovým systémem a vyzkoušel  automatický bezpečnostní uvolňovací mechanismus spojený se systémem řídícím. Pouze nesmí zapomenout na to, že s malým snowkitovým drakem (asi 3 m2 nebo menším) by měl trénink provádět ve větru s rychlostí nižší než 3 ms:
1. Jezdec se zahákne do úvazku (power loop) a snaží se řídit drak pouze levou rukou, kterou drží hrazdu (nebo levou rukojeť u čtyřšňůrového komorového draka). 
2. Jezdec se zahákne do úvazku (power loop) a snaží se řídit drak pouze pravou rukou, kterou drží hrazdu (nebo pravou rukojeť u čtyřšňůrového komorového draka ). 

Směry jízdy v závislosti na větru

Různé směry, do kterých může jezdec jít vzhledem ke směru větru se označují jako směr jízdy. Každý z těchto směrů má svůj vlastní název a charakteristické vlastnosti.
Rozlišujeme následující směry jízdy.
 Přímo proti větru (head to wind):  pokud se jezdec snaží jet přímo do větru. V tomto směru jízdy  board nebo lyže přestanou jet vpřed a nazývá se "mrtvá zóna" (no go zone). 
Ostře proti větru (close to the wind):  jízda co nejostřeji proti větru bez zastavení. Drak se drží nízko v power zóně a prkno na hraně. Teoretický úhel pro jízdu proti větru je 45° od směru větru. Označuje se také jako maximální vyostřování, stoupání.

Kolmo na vítr (cross wind): jízda kolmo k větru, kdy je jezdec pod pravým úhlem vzhledem ke směru větru. Při jízdě kolmo k větru může být drak o něco výše v power zóně. 
Odpadání (broad reach): pokud se bude board a nebo lyže pohybovat po trajektorii svírající tupý úhel se směrem větru, nazveme tento způsob jízdy odpadání. Jedná se obecně o nejrychlejší směr, kterým může jezdec jet. 
Přímo po větru (running): jízda po větru je obecně pomalejší než odpadání, proto je lepší mít nadbytek výkonu. 

Vyplatí se mít při jízdě realistická očekávání, proto pro začátečníky jej nejlepším kompromisem jízda kolmo k větru. Až jezdec získá lepší dovednosti, bude se moci pokaždé přiblížit o něco více k větru a postupně dosáhne jistoty v jízdě proti větru. Při startu se určí orientační bod v krajině, ležící přesně kolmo k větru z místa startu, tzn. bod, do kterého jezdec směřuje. Označuje se jako cílový bod. Při pohledu po větru od cílového bodu jezdec vidí místo, kam pravděpodobně bude směřovat. Ideální strategií pro prvních několik hodin je jet přesně směrem k cílovému bodu kolmo k větru, otočit se, zvolit si cílový bod na břehu, který je kolmo k větru, a jet zpět k pláži. Pokud jezdec přistane na pláži po větru směrem od výchozího bodu, dojde zpět do výchozího bodu a vystartuje znovu. Není vhodné použít původní výchozí bod jako cílový bod při návratu, protože může být příliš daleko proti větru, než aby bylo možné k němu snadno dojet. 

Větrné hodiny:
Jezdec stojí otočen zády k větru a představí si, že se drak pohybuje po koleji ve tvaru duhy, která prochází kolmo k větru a její nejvyšší bod se nachází přímo nad jeho hlavou. Jezdec může drakem   pohybovat po této dráze jeho směrováním vlevo a vpravo. Čím víc se drak blíží ke krajům "duhy", tím je blíže k vodě.
 

Obr. Řízení draka  po „oblouku duhy“

Uprostřed "duhy" je drak nejvýše. Polohy se popisují pomocí čísel, která odpovídají číslům na pomyslném ciferníku hodin. Nejvyšší bod duhy odpovídá 12 hodinám. Bod vlevo, kde se duha dotýká vodní hladiny, odpovídá 9 hodinám a stejný bod vpravo 3 hodinám. Při pohybu směrem ke 12 hodinám drak stoupá a při pohybu směrem od 12 hodin drak klesá. Pokud je drak přesně nad hlavou na 12 hodinách, nachází se v neutrální zóně.

Obr. Hodiny větrného okna, funkční zóny
Obr. Hodiny větrného okna, funkční zóny

Neutrální zóna má nejmenší výkon a používá se pro odpočinek, omezení výkonu a nové odstartování z vody. Drak má stále výkon, avšak je nasměrováno vzhůru. Pokud je drak v neutrální poloze nestabilní, může to znamenat, že je vítr  nárazový, přichází v poryvech, nebo že je drak nesprávně vyladěn. V těchto případech může drak přepadnout na návětrnou stranu za jezdce a snést se na zem. Tomu lze zabránit fixováním draka v poloze blízké, ale nedosahující 12 hodin.
Na ciferníku se nacházejí dvě funkční power zóny, jedna vlevo mezi 10 a 11 hodinami a druhá vpravo mezi 1 a 2 hodinami. Při jízdě kolmo na vítr se drak umisťuje do této zóny, kde má největší výkon.

Obr. Větrné okno

Úhel náběhu:
Hlavním rysem čtyřšňůrového draka  je možnost změny úhlu náběhu (Angle of Attack – AOA) za letu. Úhel náběhu je úhel mezi směrem větru a předozadním profilem draka, což je přímá čára spojující náběžnou hranu a zadní okraj draka. Čím menší je úhel náběhu draka , tím menší výkon drak má. A naopak, čím větší je úhel náběhu, tím je výkon draka  vyšší. Může se ovšem stát, že jezdec draka příliš přitáhne - zavře. V tomto případě se drak může zastavit. Pokud je drak příliš povolený - vypuštěný, má tendenci přeletět  jezdce a zřítit se. 

Obr. Úhel náběhu

Zkušený jezdec může při jízdě mírně měnit úhel draka , aby vyrovnal jeho výkon při nárazech větru a momentech, kdy se vítr utiší. Tím se omezuje potřeba vodit drak v „osmičkách“ (pro zvýšení výkonu). Jakmile jezdec zrychlí, zdánlivý vítr  v křídle se zvyšuje. U čtyřšňůrových draků    může tedy jezdec toto zvýšení výkonu při vyšších rychlostech kompenzovat vypouštěním.

Obr. Obtékání draka větrem
Obr. Obtékání draka větrem

Seřízení (trimming) draka:
Čtyřšňůrová hrazda má pro tento účel dvě  funkce. Power loop (také chicken loop) – úvazek -  a de-power. Jednoduše řečeno, de-power nastavuje výkon pro celkové podmínky, power loop nastavuje výkon při nárazech větru. čtyřšňůrové  drak se projevuje stejně jako dvoušňůrové, pokud je jezdec při jízdě odháknut, nebo je zaháknut do pevného trapézového úvazku (harness line) . U čtyřšňůrového draka  je možné při jízdě na pevné trapézové šňůře snížit výkon draka  zkrácením předních šňůr pomoví de-power systému. Tím se sníží úhel náběhu draka, protože se zkrátí přední šňůry. Pro zvýšení výkonu se musí přední šňůry zase prodloužit, aby se zvětšil úhel náběhu. Při normálním použití draka  jsou zapotřebí pouze malé úpravy na de-power systému.

Obr. Mechanismus řízení čtyřšňůrového draka
Obr. Zmenšení – depower (vlevo) a zvětšení (vpravo) AOA (úhlu náběhu) u 4  šňůrového draka 

 

 

Něco o teorii větru:
Větrem označujeme pohybující se vzduch. Vítr je vytvářen v důsledku rozdílů tlaku a teploty vzduchu. Masa vzduchu o vysokém tlaku proudí směrem do oblastí s nízkým tlakem vzduchu a snaží se tak nastolit rovnováhu. Tyto vzduchové "buňky" mohou být od sebe vzdáleny stovky kilometrů a mohou způsobit pohyb vzduchu v celé oblasti. Čím větší je rozdíl tlaku, tím rychleji výměna vzduchu probíhá.

Na vítr mají také vliv místní geografické podmínky. Vzduch může proudit úzkým údolím, nebo překonávat horu. Tyto vlivy a další faktory ovlivňují povahu větru. Pokud vítr proudí přes překážky nebo okolo nich, dochází k víření a turbulencím. Překážka, jako například budova, může na návětrné straně (náběžný bod) narušit proudění větru až do výšky, která odpovídá trojnásobku výšky budovy, a na závětrné straně (větrný stín) až do vzdálenosti, která odpovídá sedminásobku výšky budovy. Jakmile vítr proudí přes budovu, vytváří mechanický vztlak. Tento jev je pro snowkitery obzvláště nebezpečný, protože mohou být vyneseni nad překážku a za ní sraženi dolů. Je proto nutné dávat na překážky a u nich se vytvářející turbulence pozor. Je třeba se vyhnout větrnému stínu na závětrné straně překážky, protože vířivý vítr startování a létání velmi ztěžuje a může být nebezpečný.   

Je možné si představit, že vítr je jakási řeka, v níž proudí vzduch od jednoho místa k druhému, a pokud člověk doplave doprostřed této řeky a počká, bude brzy odnesen po proudu. To je podstata plachtových sportů - neustálý boj proti tendenci větru hnát jezdce po větru. První směr, kterým se začátečník naučí jet, je kolmo k větru. Jízda proti větru vyžaduje zvládnutí jistých dovedností, kdežto jet po větru je mnohem jednodušší . Dobrý snowkiter obvykle startuje proti větru, aby měl snadný návrat domů na konci dne. Jízda proti větru se někdy nazývá "jízda nahoru" a jízda po větru se nazývá jízda „dolů" .             
Pokud se jezdec začne třást zimou, měl by přerušit jízdu, ohřát se a najíst se. Působením větru může dojít k podchlazení. Důsledkem této ztráty tělesné teploty je ztráta energie. Únava přichází rychleji a někdy dokonce velmi rychle, což může být nebezpečné při jízdě daleko od místa startu. Je nutné vyvarovat se podchlazení!

Ukazatelé větru:
Vítr se popisuje dvěma hlavními způsoby: podle směru a podle rychlosti. Směr větru znamená směr, ze kterého vítr vane, například vítr vanoucí od severu na jih se nazývá severní vítr nebo severák. Rychlost větru se měří nejčastěji v metrech za sekundu (ms). 

Existuje mnoho ukazatelů větru, které indikují jeho směr, a několik dalších, které hodnotí  jeho sílu. Zřejmé ukazatele směru větru jsou nejspolehlivější. Patří mezi ně třepotání vlajky, stoupání kouře pod určitým úhlem, odfouknutí listů a subjektivní pocit při působení větru na pokožku. Obličej je citlivý a je možné použít také starého triku s navlhčeným prstem. Stejně tak dlouhé suché vlasy jsou dobrým ukazatelem směru větru.  

Podle Ahrense (1991, 53) se rychlost větru a jeho síla  již určují hůře. Prostý rozum napovídá, že pokud vítr pohybuje těžšími předměty, je silný. Dobrý způsob, jak určit sílu větru je sledovat, jak vítr pohybuje stromy; slabý vítr - chvějí se malé lístečky, střední vítr - ohýbají se malé větévky, silný vítr  - houpá se celý strom a pokud strom spadne, jedná se o hurikán.

Síla větru:

stupeň vítr
rychlost
rozpoznávací znaky větru
uzly km/h m/s
0 bezvětří < 1 < 1 < 0,5 kouř stoupá kolmo vzhůru, listy na stromech se nehýbou
1 vánek 1 - 3 1 - 5 ~ 1,25 směr větru lze poznat podle pohybu kouře, kouř se mírně odchyluje
2 větřík 4 - 6 6 - 11 ~ 3 pohybují se listy na stromech, listí stromů šelestí
3 slabý vítr 7 - 10 12 - 19 ~ 5 listy stromů a větvičky v trvalém pohybu, jemně šumí, hýbe se vlajka na stožáru
4 mírný vítr 11 - 16 20 - 28 ~ 7 lehce se hýbou větve a špičky stromů, vítr zvedá prach a útržky papíru, vlajka se nadouvá
5 čerstvý vítr 17 - 21 29 - 38 ~ 9,5 listnaté keře se začínají hýbat, pohybují se větve, šumí lesy, vítr se opírá do těla
6 silný vítr 22 - 27 39 - 49 ~ 12 hučí lesy, telegrafní dráty sviští, používání deštníků je nesnadné
7 mírný vichr 28 - 33 50 - 61 ~ 14,5 celé stromy se pohybují, prohýbají se kmeny stromů, vítr ztěžuje chůzi
8 čerstvý vichr 34 - 40 62 - 74 ~ 17,5 lámou se větve stromů, chůze proti větru je normálně nemožná
9 silný vichr 41 - 47 75 - 88 ~ 21 vítr strhává komíny, padá krytina ze střech
10 plný vichr 48 - 55 89 - 102 ~ 24,5 lámou se stromy, polomy a vývraty, vítr strhává komíny, tašky a břidlice ze střech, působí škody na obydlích
11 vichřice > 62 > 117 > 30 ničivé účinky (vítr odnáší střechy, boří stavby, hýbe těžkými hmotami)
Vložil: admin, 25.11.2009


Žádné komentáře.

Komentáře
Fórum
Bazar - nové

Kontakt | Zpracování osobních údajů | FAQ | Návod na vložení článku

mystic kiteboardingmystic kiteboarding facebookozonekites czech facebook pageozonekites international facebook pagemystic kiteboardingmystic kiteboarding facebookozonekites czech facebook pageozonekites international facebook page

design & code puradesign.cz